Anasayfa Kadınlar Program Belgeler Açıklamalar İletişim
29.02.2017

DEVRİMCİ KOMÜNARLAR PARTİSİ 4 NO'LU ÖRGÜTSEL GÜVENLİK GENELGESİ

Devrimci proletaryanın ve halkların düşmanı, kapitalist-emperyalist güçler ve onların her tür işbirlikçileridir. Düşman güçlerin devrimcilere pratik ve ideolojik, dıştan ve içten her tür yöntemle saldırması sınıf savaşımının doğal ve kaçınılmaz sonucudur. Düşman saldırılarının her türlüsüne karşı hazır, uyanık olmamak ve önlem almamak ya onulmaz bir hamkafalılık ya da objektif veya subjektif ajanlıktır. Böyle bir karanlık vaziyetin başka hiçbir izahı yoktur. Devrimci faaliyet yürüten hiçkimse düşman saldırılarına karşı koymamanın başka bir bahanesini ileri süremez. Kapitalist devleti ve emperyalist güçleri ortadan kaldırma iddiasında olan devrimcilerin bu kadim düşmanların boş duracağını sanması imkansızdır. Herhangi bir devrimci, kendi komitesindeki zayıflık ve yetmezlikleri bahane ederek düşmanla savaşmaktan kaçınamaz. Bu durum, onun zaten ideolojik-objektif olarak düşmana teslim olduğu anlamına gelir. Devrimcilerin esas ve sürekli görevi devrimci örgütlenmeler teşkil etmek ve nispeten güçsüz olan devrimci örgütlenmeleri güçlendirmektir. Hazıra konan ve üretmeyen kuyrukçu yaklaşımlar gericilikten başka bir şey değildir. Devrim için üretmeyene ve zafer yolunda herşeyini ortaya koymayana devrimci denmez.

Devrimci proletaryaya ve halklara güvenmeyen yılgınlar, kaçkınlar ve fırsatçıların tümü aynı zamanda bahanecilerdir. Bahanecilik, kendine güvenmemek ve sömürü düzeninin dayattığı nesne pozisyonunu kabullenmektir. Devrim yolunda yapılması gerekeni yapmamak için kısa süre içinde bir çok bahane üretmek kolaydır. Faşist düşmanın halklara hiç durmadan saldırdığı günümüzde, pasifizmi yayarak bahaneciliği üretmek kolaydır. Butün bu gerici faaliyetler için fazla zekaya da lüzum yoktur. Diğer taraftan devrimci savaşı üretmek emek, akıl, odaklanma, öngörü, disiplin, cesaret, atılganlık ve sabır ister. Bu saydıklarımız insan olma niteliğini gerçekleştirmek için gereken özelliklerden bazılarıdır. Bu belirttiğimiz vasıfları edinmek ve pratikte geliştirmek asla kolay değildir. Devrimcilik kolay ve kolaycılığın hem felsefi hem de eylemsel reddiyatıdır. Komünarlar, devrim yolunda hiçbir engeli ve zorluğu kabul etmedikleri gibi kolaycılığı da reddederler. Zaferin kazanılması için tereddütsüz yapılması gerekeni yaparlar. Komünarlar, devrimci bilinçle donanmış olarak her gün demiri, tahtayı, plastiği... işleyen, çocukları eğiten, hastaları iyileştiren vb. bütün işçilerden daha çok devrimin zaferi için çalışırlar. Bahsettiğimiz devrimci faaliyet karşılığında hiçbir maddi çıkar edinmezler ve beklemezler. Devrimci faaliyetin yegane ödülü komünün kurtuluşu ve özgürlüğün kazanılmasıdır.

Yukarıdaki paragrafta saydığımız devrimci savaşı üretmek için gereken vasıfların yanısıra başka insani özeliklere de ihtiyaç vardır. Devrimci, dürüst ve adaletli olmalıdır. Devrimci savaşı yürütenlerin en önemli görevlerinden biri devrimci kültürü gerçekleştirmek ve üretmektir. (Bkz. Devrimci Kültür, Mahir Arpaçay Devrimci Savaş Okulu) Devrimci örgütlenme işletilmeden devrimci kültürün yaşatılması mümkün değildir. Devrimci örgütlenme belli bir stratejiye bağlılık, taktiksel bütünlük ve devrimci kültür savaşının yürütülmesi, sürekli öğrenim ve kurallar bütününün uygulanmasıyla işletilebilir. Bu saydıklarımızdan birini bile savsaklanması, önemli zaafların ve zayıflıkların ortaya çıkmasına ortam hazırlar. Şüphesiz devrimci örgütte ortaya çıkan her zaaf ve zayıflık düşmanın yararınadır ve işini kolaylaştırır.

Devrimci örgütte ortaya çıkan zaaflardan ve zayıflıklardan, karşımızda açıkça dikilen düşmanın yanısıra, her yerde kendini gizlemeye çalışan iktidarcı, çıkarcı, korkak, riyakar, ikiyüzlü “gizli düşman” yararlanır. Sineklerin aklı ve bilinçleri olsaydı bataklık, çöplük ve pislik her yeri kaplasın isterlerdi. İşte “gizli düşman”, uzantısı ve ürünü olduğu açık düşman gibi, bilinçli bir şekilde zaaflardan ve zayıflıklardan oluşan bataklık ortamını devrimci saflarda yaratmak istemektedir. Komünarlar, her tür zaafa karşı önce kendi içlerinde savaşırlar ve hiçbir zayıflık durumunu kabul etmezler. Ve çok iyi bilirler ki “Gücümüz Örgütlülüğümüzdür”.

Bu noktada ilerleyebilmek için zaaflar ve zayıflıklar nasıl aşılır konusunu bir kez daha ele almamız gerekiyor: Öncelikle devrim yolunda ilerleyişimizi olumsuz etkileyen faktörler açıkça belirlenmelidir.

Problemi tespit etmek ve anlamak gerekiyor. Bu başarıldığı zaman çözüm yolunun yarısı katedilmiş demektir. Tespit edilmeyen, bilince çıkarılmayan problem, karışıklık ve sisli, göz gözü görmeyen bir ortam yaratır, ki bu da karanlık-düşman güçlerin işine yarar. İkinci adım, devrimci kültürümüze ve kurallarımıza uygun bir çözüm yolunun belirlenmesidir. Ve sonra çözüm yolu kollektif bir şekilde ve bireysel sorumluluk ilkesi işletilerek hayata geçirilmelidir. Herhangi bir problemi çözmeden bırakmak ve nedeni ne olursa olsun halı altına süpürmek, başka bir dönemde büyük bir hatayken, içinde bulunduğumuz faşist diktatörlük koşullarında suçtur.

Zaaflar ve zayıflıklar nasıl aşılır sorusunu cevaplandırdığımıza göre, şimdi nasıl aşılmaz sorusunu da cevaplandıralım. Bu soruyu çok net bir şekilde cevaplandıracağız ki, karanlık ve aydınlık olanlar birbirinden ayrışsın. İnsan yeterli bilinç sahibi olmadığından, devrimci öğrenimi eksik olduğundan, devrimci tebligatları yeterince alma fırsatı bulamadığından yolunu şaşırabilir. Kişi kendi karanlığı ile mücadele ettiği sürece ne olursa olsun bütün bu eksiklikleri aşması için Komünarlar her zaman onun yoldaşı olacaklardır. Görüldüğü gibi Komünarların ilkesi-kültürü sonuna kadar, tüm çareler tükeninceye kadar yolunu şaşırmış ve bir oranda düşkünleşmiş kişinin devrimci nitelikleri kazanması için çaba sarf etmektir. Bu konuyla ilgili “sabır acıdır meyvesi tatlıdır” yaklaşımına sarılmak doğrudur. Bu yaklaşım sadece ağacın canlığını sürdüren ve meyve verme ihtimali kuvvetli olan dalları için geçerlidir. Tümüyle kuruyan dallar ise budanacak ve odun olarak kullanılacaktır! Kuruyan ve odunlaşan dalları Komünarlar nasıl ve ne zaman değerlendireceklerine, devrimci stratejilerine ve taktiklerine göre karar vermektedirler ve vereceklerdir! Devrimci gönlümüz isterdi ki tek bir dal bile kurumasın ve odunlaşmasın, fakat biliyoruz ki kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıkan bu durum sınıf savaşımının doğal ve bilimsel sonucudur. Konuyla ilgili Lenin'in aşağıdaki genel yaklaşımı bizim bu yazıda odaklandığımız alt başlık içinde geçerlidir:

“Hafiyeleri ortaya çıkararak ve takip altında tutarak onları zararsız hale getirmeye yetenekli bir örgüt yaratmaya çalışmak zorundayız. Hafiyelerin kökünü kurutmak mümkün değildir. Ama hafiyeleri gözetleyen ve işçi kitlelerini onlara karşı mücadeleye aktif bir şekilde katılmaları için eğiten bir örgüt yaratılabilir ve yaratılmalıdır.” ( Lenin, Tüm Eserleri, Alm., c.5, s.263 )

Yeter oranda devrimci tebligatı, öğrenimi almış biri kuruyup odunlaşıyorsa, bu onun kendi tercihidir ve düştüğü durumla ilgili tek suçlu da kendisidir. Bu doğrultuda tercih yapma yeteneği olan ve bütünüyle kurumayı ve odunlaşmayı tercih eden devrimci olmadığı gibi, tereddütsüz ideolojik ve pratik olarak devrimci proletaryanın ve halkların da düşmanıdır. Tercihten bahsederken devrimci iradeden bahsediyoruz; çünkü iradeyi çıkartırsanız ortada insan diye birşey kalmaz.

Faşist düşmanı alt edebilecek olmazsa olmaz güç kaynağı devrimci iradedir. Bu nedenle faşizm bir yönüyle devrimci iradeyi tümüyle açık bir şekilde yok etmeye yönelir. Devrimci iradenin ortaya çıkabilmesinin koşulu devrimci örgütlenmenin çalışmasıdır. Düşman, devrimci örgütlenmeyi dağıtmak, işlevsiz hale getirmek ve kontrol altına almak için her zaman elinden geleni ardına koymamıştır ve koymayacaktır. Düşmanın devrimci örgütleri zaafa uğratmak için kullanmakta olduğu bazı yöntemler şunlardır:

1. Örgütsel işleyiş bütünlüğünü bozmak için demokratik merkeziyetçi işleyişi ihlal ederek devrimci proletaryanın, halkların denetimini, demokrasisini ve kolektif çalışmasını tahrip etmeye çalışan çete vari gruplar örgütlemek: Bu doğrultuda içerden devşirilmiş ajanlar vasıtasıyla tecrübesiz, henüz daha yeterli devrimci kültür edinememiş, budala ya da zayıf karakterli kişiler, düşman tarafından örgütlenmeye çalışılır. Düşmanın ajanı vasıtasıyla örgütlenen kişilerin birçoğunun neye örgütlendiklerinden haberi bile yoktur. Onlar yanlış bir yoldan gitseler bile devrimcilik yaptıklarını sanıyorlardır. Azınlık olan karaktersiz unsurlar durumun farkında olsalar da kendi gerici konumlarını meşrulaştırmak için böyle karşı devrimci saldırılara göz yumarlar. Bu unsurlar, düşmanın kendisinden bile beter, hiçbir ahlaki değere sahip olmayan insanlık dışı varlıklardır.

2. Düşman, bahsettiğimiz karşı devrime hizmet eden sahte örgütlenmeleri gerçekleştirmek için insanların birbirine güvenemeyeceği ortamları yaratmaya çalışır. Komün gücünün çimentosu olan, insanlar arasındaki güveni bozan gerici ilişki ve davranışlar şunlardır:

-Eleştiri, özeleştiri ve fikirlerin açık paylaşılması mekanizmasını bozarak insanları birbirlerinin arkasından konuşur hale getirmek, karşı devrimci faaliyete hizmet eder. Devrimciler fikirlerini açıklamaktan çekinmezler. Herhangi biri hakkındaki fikrini onun yüzüne söyleyemeyen devrimci değildir.

-Devrimcileri yeteneklerine ve özelliklerine göre, birbirine karşı olarak bir tür hiyerarşik gerici düzeneğe göre sınıflandırmak karşı devrimci faaliyete hizmet eder. Bu düzenekle insanların birbirini dışlamasını, birbirine baskı kurmasını sağlamak: Herkesin farklı özellikleri ve yetenekleri vardır. Hiç kimse yetenek ve özelliklerinden dolayı komünde bir diğerinden üstün değildir. Önemli olan insanın varolan bütün enerjisini ve yeteneklerini devrimci mücadeleye sunmasıdır. Komün gücünü oluşturan temel ilke, farklı yetenekler, özellikler taşıyan insanların senkronizasyonunun sağlanarak kolektif çalışmanın tesis edilmesi yoluyla, herkesin faydasına olan bir yaşamın kurulmasıdır. Böyle bir örgütlenmede insanlar arası rekabet suçtur ve dayanışma esastır.

-Devrimcilerin eksik yönlerini onlara karşı bir silah olarak kullanmak karşı devrimci faaliyete hizmet eder. İnsanların eksik yönlerine karşı Komünarların tavrı kolektif, açık, dayanışmacı bir anlayışla, eksiği-hatası olan insanın kendisiyle yüzleşmesini ve doğru yolu bulmasını sağlamaktır.

-Kara propagandaya hizmet eden boşboğazlığı ve yalancılığı yaygınlaştırmak karşı devrimci faaliyete hizmet eder.

-Devrimciler arasındaki çeşitli saygı ve sevgi ilişkilerini yozlaştırmak, karşı devrimci faaliyete hizmet eder. Bu tür ilişkilerin doğallığına müdahale etmek ve yönlendirmeye çalışmak karşı devrimci faaliyete hizmet eder.

-Sahte ve gösteriş niteliğinde devrimci faaliyetler yürütmek karşı devrimci faaliyete hizmet eder. Herhangi bir alanda böyle bir yaklaşım varsa orada ajan provakatör bir unsurun aktif olması kuvvetle muhtemeldir.

-Düşman karşı devrimci faaliyetin örgüt içinde önünü açmak için devrimcileri tutuklamakta ve ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.

-Düşman tutuklama, esir alma yöntemini etkisizleştirme, yıldırma ve devşirme siyaseti için kullanabileceği gibi, hale hazırdaki bir ajanını parlatmak ve meşrulaştırmak için de kullanabilir.

3. Pusulası olmayanın yönünü bulması mümkün değildir. Devrim stratejisi devrimcinin pusulasıdır. Bu nedenle düşman, özellikle stratejik netliği bozmaya yönelir. Devrimci Komünarlar Partisi'nin stratejisi, AKP-IŞİD faşizmine karşı devrimci savaş yöntemiyle zaferi kazanmayı esas almaktadır. Komünarların bu stratejik netliğini bilmeyen yoktur. Komünarları Özgürlük Gücü yapan ideolojik ve pratik tutarlılıkla faşizme karşı devrimci stratejik netliğin gerçekleştirilmesidir. Devrimci savaş örgütlenmesi gerçekleştirilmeden bunu başarmak mümkün müdür? En azından budala olmayan herkes bu soruya “HAYIR” yanıtını verecektir. Sırtında dünyayı taşıyanlar devrimci savaşı yürütebilir ve zaferi mutlaka kazanır; dünyaya yük olanların kepaze yaşantısı ise faşist düşmanı iktidara taşıyan zemini oluşturmuştur ve oluşturmaktadır.

4. Bireysel çıkarlar dünyasından beslenen tipik düşman ajanı, davranışlarını yaygınlaştırmak ve açık, dürüst olunması gerekirken devrimci örgüt içinde gizli-müptezel organizasyonlar (devrimci savaşla ve taktiklerle ilgisi olmayan) yaratmaya çalışmak. Devrimci örgütün gizliliği ve uyguladığı gizlilik kuralları, sadece düşmana karşı savaşırken kullanılabilir.

5. Düşmanın bir diğer yöntemi de, devrimci örgüt içinde çeşitli suni problemler yaratarak örgütün kadro ve aktivistlerine karşı tuzaklar kurmaktır...

Görüldüğü gibi düşmanın bu tür oyunları ve yöntemleri bilince çıkarıldığı zaman kolaylıkla boşa düşürülebilir.

Faşist AKP, yalakaları, işbirlikçileri ve emperyalist-kapitalist kaynakları! Sonunuz bellidir!Yarattığınız cehennem düzeniyle beraber yok olacaksınız! Mezar kazıcılarınızdan, Özgürlük Güçlerinden, korkunuzdan çırpınıyorsunuz ve çırpındıkça daha çok batıyorsunuz.

Hiçbir yerdeyken her yerdeyiz!

Karanlığı moleküllerine ayıracağız!

Saraylarınızı başınıza yıkacağız!

Devrimci Komünarlar Partisi


Anasayfa Kadınlar Program Belgeler Açıklamalar İletişim