Anasayfa Kadınlar Program Belgeler Açıklamalar İletişim
Devrimci Örgüt ve Kadrolaşma

Parti işçi sınıfının mücadele örgütüdür. Bu mücadele örgütü sınıfın içinden unsurlar ve kaderini işçi sınıfının kurtuluşuyla birleştirmiş unsurlarla birlikte kurulur. Örgüt insanlar üstü soyut bir yapılanma değildir. Tek tek insanlardan daha farklı ve güçlü, insanlar toplamından da öte bir somut yapılanma olması bu gerçeği değiştirmez. Örgüt temel olarak insanlardan ve bu insanları birleştiren ideolojik yapılanmadan oluşur.
Örgütün zafere doğru ileri adımlar atabilmesi kadrolarının niteliğine bağlıdır. Dolayısıyla işçi sınıfının kurtuluşu için mücadele ederken mücadele örgütünde devrimci kadroların hangi temel özellikleri taşıması gerektiğini belirlememiz proletaryanın devrimci mücadelesinin başarısı açısından tarihsel bir öneme sahiptir. Örgütü var eden yapı taşları üyelerdir. Üyelerin kendini ifade edeceği zemin ise örgüt organlarıdır. Örgüt üyeden üye örgütten karşılıklı ve döngüsel bir biçimde etkilenir. Kadro yapı taşıysa ideoloji çimentodur. Bir inşa faaliyetinin sonunda ise inşa edilen bina yapı taşından ve çimentodan çok daha ileri etkili ve bambaşka bir kurum olarak ortaya çıkar. Bina inşa edildikten sonra artık en etkili güç o olur. Yapı taşları ise binanın niteliğini belirler.
Bir bina inşa ediyor olsaydık yapı taşlarının niteliğini çimento etkileyemezdi. Çimento yalnızca yapıştırıcı bir rol oynardı.Toplumsal olaylarda ise durum farklıdır. İdeoloji kadro adayının niteliğini temelden etkiler. Kadro da sosyal bir organizma olarak örgütü sürekli etkiler. İnsanlardan oluşan, değişen, dönüşen, sürekli hareket halinde olan bir yapı olarak bir devrimci örgütün ertelenemez temel görevi kadro perspektifini oluşturmak ve bunu hayata geçirmektir. Bir devrimci kadronun sahip olması gereken özeliklerini belirlemek ve buna uygun bir şekilde örgütlenmek önümüzde ertelenemez bir görev olarak duruyor. Bir devrimci kadro aşağıdaki maddelere uygun bir muhtevaya sahip olmalıdır:
1) Temel Marksizm-Leninizm bilgisine sahip olmalı. Toplumsal mücadeleler tarihini incelemeli ve pozitif bilimlerin en temel kanunlarını bilmelidir. Diyalektik materyalizmi kavramalı ve uygulayabiliyor olmalıdır. Yaşadığı ve mücadele ettiği toprakların ve oarada yaşayan halkların tarihini bilmeli, kurtuluşu için mücadele ettiği emekçileri şekillendiren tarihsel-kültürel değerleri, etnik ve inançsal kimlikleri gören bir yerden, onlardaki komünal özle bütünleşmeyi esas almalıdır.Bu bilinçle donanmış bir kadro sınıf mücadelesi içerisinde kritik aşamalarda doğru tutum ve kararları alabilir. Mücadele içerisinde işçi sınıfının partisinin inşası görevini güncel pratiğin faaliyetleriyle ilişkilendirebilir.
2) Sabrı-öz disiplini-bilimsel çalışmayı bütünleştirmiş bir çalışma yöntemini benimsemiş ve hayata geçiriyor olmalıdır. Marksizmin en temel özelliği bilimsel bir yöntem kullanıyor olmasıdır. Bu sebepten devrimci kadrolar mücadele içerisinde diyalektik ve tarihsel materyalizm yöntemini ustalıkla kullanabilmelidir. Kapitalizmin gelişim dinamiklerini analiz edebilmeli sınıf mücadelesinin ihtiyaçlarını kavrayabilmelidir. Bütün bu pratiklerin hayatta karşılık bulmasındaki kritik anahtar emektir. Komünizm emeği özgürleştirecektir. Bugün sınıf mücadelesinin anahtarı tarihsel haklılığımızın yanında hayatta bu haklılığı örgütleyecek olan emektir.Devrimci kadrolar hayatın içerisinde emek vermeden başarı kazanılmayacağını bilmelidirler. Bu sebepten bütün mücadele hayatımızı emek üzerine kurmalıyız.
3) Sosyalizm sınıfların tarihsel gelişimi içerisinde dünün ve bu günün analizi içerisinde gelişmiştir. Dünün ve bu günün analizi beraberinde geleceği planlama olanaklarını da bizlere sunmaktadır. Bu sosyalizmin geçmiş tarihsel kesitte kazandığı bütün kazanımların anahtarıdır. Devrimci örgüt de planlı çalışmayı bilmelidir. Kısa, orta ve uzun vadede bir plan dahilinde yapılmayan devrimci faaliyet günü kurtarmaktan öte gidemez. Bu sebepten devrimci örgüt kendisi için önem derecesine göre planlar yapmalı ve bu planları hayatın içerisinde sınamalıdır. Yapılan plan doğ-rultusunda mücadelede elde edilen kazanımlar örgütü geliştirecek ve ilerletecektir.
4) Devrimci örgüt kadroları en genel anlamda kendisini yenilemelidir. Bu da sürekli bir ideolojik eğitimle gerçekleşir. Örgüt kadroların düzeyine göre eğitim süreçleri organize etmelidir. Aynı zamanda örgütün her kadrosu kendi eğitimiyle de özel olarak ilgilenmelidir. Bütün kadrolar Marksizmi öğrenmeli işçi sınıfının kurtuluşu mücadelesiyle ilgili azami düzeyde fikir üretebilecek bir gelişmişlik düzeyinde ve bunu mücadele ettiği topraklara uyarlayabilecek bir tarih bilincinde olmalıdır.
5) Devrimci kadrolar mütevazı olmalıdır. Devrimci kadro ancak işçi sınıfının kurtuluşu mücadelesi içerisinde vardır. Mücadele dışında hiçbir insan tek başına belirleyen değildir. Bu sebepten devrimci kadrolar sınıflı toplumun benmerkezci insan tipolojisi ile sürekli savaşmalıdır. Kitlelerle ve diğer devrimci kadrolarla kurduğu ilişkide mütevazılık esas olmalıdır. Bu mütevazılık sembolik ve zorlama bir hareket şekli değil yaşamın içerisine yedirilmiş bu hayat duruşu haline gelmelidir. Kapitalizm insanları bireyci ve tüketici bireyler olmaya teşvik etmektedir. Bu durumdan devrimci saflar da zaman zaman etkilenmektedir. Devrimci kadrolar yaşam tarzı olarak “bir hırka bir lokma” felsefesiyle hareket etmelidir. Her zaman mücadelenin ve örgütün çıkarlarını esas almalı ve bu temelde hareket etmelidir.
6) Devrimci örgütün en temel sözleşmesi örgütün tüzüğü ve programıdır. Tüzük örgütün işleyişini anlatır program ise örgütün hedeflerini anlatır. Dolayısıyla bu iki metin kâğıt üzerinde kalmamalı hayatın içerisinde ete kemiğe bürünmelidir. Devrimci kadrolar bu iki metini bütün ayrıntılarıyla bilmeli ve kavramalıdır. Özellikle programı kavrayan devrimci kadrolar hayatın içerisinde bu programı hem ileri işçilere hem de geniş emekçi kitlelere anlatabilecek politik düzeye gelmelidir.
7) Devrimci kadrolar hayatın her alanında devrimcidir. Bu devrimcilik yoldaş Lenin’in dediği gibi 24 saatin 24 saatini içeren bir devrimcilik olmalıdır. Dolayısıyla devrimci kadrolar hayatlarıyla, oturuş kalkışlarıyla ve bir bütün olarak davranışlarıyla kitlelere ve devrimci mücadeleye sempati duyan insanlara örnek olmalıdır.
8) Eleştiri ve özeleştiri bir devrimci kadronun günlük olarak başvuracağı bir silahtır. Her devrimci kadro gerektiğinde kendi özeleştirisini yapabilmeli ve hiç kimse bu eleştiri ve özeleştiri sürecinden bağımsız olmamalıdır. Eleştiri ve özeleştirinin olmadığı bir yerde gelişim olmaz. Eleştiri ve öz eleştiri bir devrimcinin günlük olarak başvuracağı bir silahtır. Ancak bu silah yerinde ve zamanında kullanıldığında işlevli olacaktır. Yapılan her eleştiri ve özeleştirinin sonucunda bir siyasal sonuç çıkarılmalıdır. Bu sonuç örgütün genel düzeyini geliştirecek bir etkiye sahip olacaktır.
9) Devrimci kadroların işçi sınıfı ve ezilen toplumsal kesimlerle kurdukları ilişki gelecek toplum tasavvurlarıyla uyumlu olmalıdır. Mütevazılıklarıyla, çalışkanlıklarıyla ve fedakârlıklarıyla kitlelerle güçlü ve “ gerçek demokratik” ilişki kurulmalıdır. Buradaki demokrasi lafta kalan şekli bir davranış değildir. Esasen mücadelenin gelişim süreci içerisinde bürokrasinin ve gericiliğin panzehiridir.
10) Devrimci kadrolar hayatın içerisinde inisiyatif almayı bilmelidir. Yaşanan her hangi bir olay karşısında bir yerlerden talimat beklemeden tavır geliştirebilmelidir. Bu eylemi gerçekleştirebilmek için Marksizm- Leninizm konusunda belirli bir bilinç düzeyine ulaşmış olmak gerekir.
11) Devrimci kadrolar üretici olmalıdır. Ancak bu üreticilik aynı zamanda yaratıcı bir nitelik taşımalıdır. Özellikle kitlelerle ilişki kurarken onlarla en geniş ilişki ağını kurabilecek bir politik yaratıcılıkta ilişki kurulmalıdır. Bu yaratıcı eylemin sınırları devrimci örgütün programının en genel ifadesiyle sınırlı olmalıdır. Yaratıcılık adına örgütün genel ilkeleri dışında arayışlar içerisine girmek örgütsel yapının deforme olması-na neden olacaktır.
12) Devrimci mücadele içerisinde karşımıza birçok sorun çıkmaktadır. Kadrolarımız bu sorunlarla boğuşurken bazen ağaçla uğraşmaktan ormanı görememektedir. Dolayısıyla en genel anlamıyla programımız doğrultusunda verilen mücadele sürekli olarak hatırlanmalı ve bizi planlamamızdan uzaklaştıracak sorunlar hayatın içerisinde çözülmelidir. Yaşanan sorun her ne olursa olsun örgütün genel ilkeleriyle uyumlu bir şekilde ivedilikle çözülmelidir. Sorunları çözmek yerine ertelemek mücadele örgütünü çürütecek ve bünyeye sınıflı toplumların ilişkilerine ait olan bir dizi olumsuz davranışın nüfuz etmesine sebep olacaktır.
13) Devrimci kadrolar organlı ve kolektif çalışmaya uygun olmalıdır. Kelimenin gerçek anlamıyla içindeki egoyu ve bencilliği öldürmüş insanlar proletaryanın kurtuluşu mücadelesine daha faydalı olacaklardır. En genel anlamıyla kapitalizm egoyu ve bencilliği körüklemektedir. Bu yönüyle devrimci kadro sınıf mücadelesi içerisinde bu tarz eğilimlerle mücadele etmeli kendi kişiliğine sirayet etmiş her türlü bireyci davranışla ideolojik olarak hesaplaşmalıdır. Organlı ve kolektif çalışma Leninist örgütlenmenin temel ilkesidir. Burada kendisini örgüte dayatan ve bir şekilde kolektif çalışmayı değersizleştirmeye çalışan yaklaşımlarla ideolojik düzeyde mücadele edilmelidir.
14) Devrimci örgütü var eden şey kadroların ona verdiği güçtür. Dolayısıyla devrimci kadrolar maddi ve manevi bütün olanaklarını mücadelenin çıkarları için seferber etmelidir. Örgütün gücü onu var eden kadroların ona kattıkları enerjiden ve yarattıkları olanaklardan geçer. Bu enerji ve olanaklar olmadan örgüt sadece kâğıt üzerinde var olan bir organizasyon haline gelir.
15) Devrimci kadrolar örgütün denetimine açık olmalı ve hayat içerisinde kendisi de örgütün hayatını denetlemelidir. Bu denetim mekanizması rapor alışverişi üzerinden kurulmalıdır. Lenin’in dediği gibi güven iyidir ama denetim daha iyidir. Bu denetim süreci de örgüt içerisinde yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya demokratik merkeziyetçilik işleyişi içerisinde gerçekleşmelidir. Bu açıdan örgüt işleyişinde bütün zeminlere sirayet etmiş ve kural haline gelmiş ilişki şekli üretilmelidir.
16) Devrimci kadro bulunduğu her alanı bir mücadele mevziisi haline getirmelidir. Tek başına olan bir kadro bulunduğu zeminde örgütün programını nasıl hayata geçireceğini planlamalı ve buna uygun bir yaşam yaşamalıdır.
17) Karşımızda bulunan düşmanın gereğinden fazla büyütülmesi mücadele içerisinde yılgınlık tohumları yayacaktır. Tersi bir şekilde düşmanın gereğinden fazla küçük görülmesi ise bir dizi hatanın yapılmasına neden olacaktır. Bu sebepten devrimci kadrolar program doğrultusunda düşmanı stratejik ve taktik olarak analiz etmeli ve bu doğrultuda tutum almalıdır.
18) Devrimci örgütlenmenin en temel hedefi işçi sınıfının partisinin inşa edilmesidir. Bu sebepten bütün devrimci kadrolar kendi kurtuluşlarını işçi sınıfının kurtuluşunda görmelidirler.
19) Devrimci mücadele günlük hayatın içerisinde kendisini sürekli üretmelidir. Bütün kadrolar da bu sebepten ertelemeci yaklaşımları terk etmelidir. Bütün sorunları zamanında hayatın içerisinde çözmeyi prensip edinmelidir.
20) Devrimci kadrolar yaşamlarıyla, insanlarla kurdukları ilişkilerle mücadele içerisinde örnek olmalıdırlar. Bu süreç hayatın içerisinde do-ğal seyrinde gelişmeli ve bir sosyalizm anlayışını içselleştirmiş olmalıdır.
21) Kadrolar yaşam tarzında sosyalist toplumun tasarruf ettiği insan ilişkilerinin ilk nüveleri belirginlik kazanmalıdır. Sınıflı toplumun getirdiği her türlü rekabetçi, kariyerist ve benmerkezci anlayışla mücadele edilmelidir. Rekabet ve kariyerizm devrimci örgütü çürütür, kadroları en genel anlamıyla sosyalizm mücadelesinin ve örgütün çıkarlarından uzaklaştırır.
22) Devrimci mücadele içerisinde kullanılan araç ile amaç arasında güçlü bir diyalektik bağ kurulmalıdır. Örgütün güncel çıkarı için atılan bütün adımlar gelecek toplum planına uygun olmalıdır. Aksi takdirde örgütsel yaşamda yabancılaşma ve çürüme başlar.
23) Devrimci kadrolar örgütsel yaşam içerisinde örgütün programı doğrultusunda yaşama etkin müdahale edebilmelidir. Bu sebepten hayatın içerisinde inisiyatif alabilmelidirler. Aldıkları politik tutumların ve kararların arkasını siyasal açıdan doldurmalılar ve doğru bildikleri fikirleri açıklıkla örgüt içerisinde savunabilmelidirler. Bu aynı zamanda karşılıklı etkileşim sürecini de derinleştirecek bir tarz yaratacaktır. Örgütsel yaşam aynı zamanda kadroların tüm politik sorunları bütün açıklığıyla tartıştığı bir zemin olmalıdır.
24) Devrim mücadelesi içerisinde yer alan biz devrimciler için devrim güncel bir gerçekliktir. Dolayısıyla devrimci kadrolar devrim mücadelesinin sorunlarını bu günün güncel sorunları olarak görmeli ve buna uygun bir hayat yaşamalıdır.
Kadro adayı yukarıda tespit ettiğimiz özellikleri göre yapılanmalıdır. Tüm birimlerimizde ve mücadele alanlarında ihtiyaca göre eğitim çalışmaları hiç durmaksızın devam etmelidir. Varolduğumuz her alan yaşamın her anı sürekli eğitim çalışmasının okuludur. Bununla birlikte kadro adayı bir plan dahilinde sürekli devam eden sınıf savaşımından çıkar. Parti proğram ve tüzüğünü kabul eden ve bir komitede düzenli çalışan devrimci kültür ve ahlak sahibi olan herkes kadro niteliğini kazanmış olur. Kadro için proğram ideolojik derinleşme, eğitim ve örgütlenme aracıdır.
Parti, programını kadroları aracılığıyla geniş kitlelere yayar ve benimsetir. Bu yolla planlı, somut hedefli bir örgütlenme ve kadrolaşma faliyetini sürdürür. Bu sürece dahil olan her insan komiteler halinde çalışmalıdır. Bütün bu çalışmaları verimli bir şekilde yürütebilmek için teorik, politik üretimin sürekli ve düzenli yapılması gerekir. Bu nedenle parti yayınının hiç aksamaksızın çkarılması temel bir görevdir. Bilinmelidir ki, günümüzün en etkili propoğanda aracı internettir.
Son olarak önemle belirtmek gerekir ki, bu bahsettiğimiz örgütlenme ve kadrolaşma faliyeti karşısında düşman atıl kalmayacaktır. Her fırsatta örgüt içi ilişkileri deşifre etmeye, çürütmeye, baskı ve zorla bozmaya çalışacaktır. Bu nedenle devrimci ilişkilerde, kültürel ve ahlaki gelişkinliğin yanı sıra bir kültür olarak (aynı zamanda teknik olarak) gizliliğin tesis edilmesi gerekir. Parti, ajan ve polislere karşı korunmak için her türlü kendi örgütsel önlemlerini almalıdır.

Birleşik Özgürlük Güçleri'nin Açıklaması
AKP-IŞİD Faşizminin Tüm Karargahlarını, Kurumlarını Ve Taşeron Organizasyonlarını Vurun! Faşist Katillere, Cenazelerimize
Bile İşkence Yapanlara,Tecavüzcülere Ve Onları Alkışlayanlara Nefes Aldırmayın! AKP-IŞİD faşizminin istihbarat ve hedef belirleme araçları olarak çalışan, "medya" adı altında tüm muhalif çevreleri faşist çetelere hedef göstermeyi görev edinmiş, yalanları defalarca kez ortaya dökülmüş olmasına karşın faşist iktidarın koltuğu altında beslenen, büyütülen Yeni Akit ve Yeni Şafak istihbarat organları devrimciler tarafından gerçekleştirilen bir eylemle "uyarıldı!"Yapılan bu eylemi tamamıyla benimsiyoruz ve gerçekleştiren Aziz Güler Özgürlük Gücü Milis Örgütünü başarılı ve isabetli eylemlerinden dolayı kutluyoruz, çalışmalarında başarılar diliyoruz.Devamı

Anasayfa Kadınlar Program Belgeler Açıklamalar İletişim